เงื่อนไขและข้อกำหนดทางธุรกิจ

1 การทำสัญญา
1.1 สินค้าทั้งหมดที่ FUZION FAR EAST จำหน่ายให้แก่ลูกค้า อยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อตกลงและสภาพของสินค้าที่ลูกค้าได้ยอมรับแล้ว
1.2 การสั่งซื้อจากลูกค้า ยังไม่ถือเป็นการทำสัญญากับ FUZION FAR EAST เว้นแต่จะมีการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข บนใบเสนอราคาที่ออกโดย FUZION FAR EAST ภายใน 30 วันก่อนหน้านี้ หรือจนกว่าจะได้รับการตอบรับเป็นลายลักษ์อักษรจาก FUZION FAR EAST
1.3 สัญญานี้ไม่ประสงค์และไม่ก่อให้เกิดสิทธิใดๆ กับบุคคลที่สาม

2 การจัดส่งและการรับสินค้า
2.1 เวลาในการจัดส่งสินค้าจาก FUZION FAR EAST เป็นการประเมินการ ที่จัดให้มีการดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่เวลามิได้เป็นสาระสำคัญของสัญญา และ FUZION FAR EAST ไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบแก่ลูกค้าในกรณีที่มีความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าใด ๆ
2.2 หากการผลิต การบริการ หรือการส่งมอบสินค้าเกิดการล่าช้าที่นอกเหนือการควบคุมของ FUZION FAR EAST ใดๆ จะถือว่าเป็นการขยายเวลาในการจัดส่ง โดยยึดตามระยะเวลาของความล่าช้านั้นๆ
2.3 ให้ถือว่าสินค้าที่จะถือได้ว่ามีการส่งมอบให้กับลูกค้า เมื่อได้มีการส่งมอบสินค้าตามสัญญา หรือเมื่อ FUZION FAR EAST แจ้งลูกค้าว่าสินค้าพร้อมรับได้ ตามวิธีการของการจัดส่งตามที่ระบุไว้ในสัญญา
2.4 การใช้สินค้า หรือการใช้สินค้าเกี่ยวเนื่องกับอุปกรณ์อื่นใด ที่ไม่สอดคล้องกับคำแนะนำในการใช้สินค้า ที่ออกให้โดย FUZION FAR EAST จะถือว่าลูกค้าได้ยอมรับสินค้า และการหมดระยะประกันของสินค้านั้นๆ
2.5 FUZION FAR EAST ไม่มีภาระผูกพันในการจัดส่งสินค้าไปยังหรือจากอาคารของ FUZION FAR EAST หรือการบรรจุหีบห่อของสินค้า เว้นแต่จะมีการกำหนดโดยเฉพาะและมีข้อตกลงเป็นลายลักษ์อักษร

3 ความเสี่ยงในการจัดส่งสินค้า
3.1 การจัดส่งสินค้าจะเป็นความเสี่ยงของลูกค้าโดยมีผลตั้งแต่การส่งมอบ และลูกค้าเป็นฝ่ายรับผิดชอบการทำประกันวินาศภัย เพื่อป้องกันการสูญเสีย ความเสียหาย หรือความล่าช้าของการส่งสินค้า
3.2 ในส่วนของสินค้าที่ส่งมายัง FUZION FAR EAST เพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทุกครั้ง ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวทั้งหมด แม้ว่าสินค้าอาจจะอยู่ในการดูแลของ FUZION FAR EAST
3.3 กรรมสิทธิ์ของสินค้า จะยังไม่เป็นของลูกค้า จนกว่า FUZION FAR EAST จะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนตามสัญญา ลูกค้าจะต้องเก็บสินค้าแยกเป็นสัดส่วนจากสินค้าของตนเอง และระบุชัดเจนว่าเป็นทรัพย์สินของ FUZION FAR EAST นอกจากนี้ FUZION FAR EAST ต้องมีสิทธิที่จะเข้าไปยังสถานที่ของลูกค้า ในช่วงเวลาดำเนินธุรกิจ สำหรับการรับคืนสินค้าที่ลูกค้ามิได้ชำระเงินเต็มจำนวนตามสัญญา

4 การชำระค่าสินค้าและบริการ
4.1 ราคาสินค้าและบริการเป็นไปตามสัญญาที่ระบุไว้ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเรียกเก็บในอัตราตามกฏหมาย ณ จุดที่เกิดภาระภาษีนั้นๆ
4.2 ลูกค้าอาจได้รับหรือยกเลิกสินเชื่อตามดุลพินิจของ FUZION FAR EAST ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ลูกค้าได้รับจนถึงกำหนดชำระ โดยไม่เกินสิ้นเดือนต่อไปของเดือนบนใบแจ้งหนี้ เว้นแต่ได้ตกลงกับ FUZION FAR EAST เป็นอย่างอื่น
4.3 FUZION FAR EAST สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตรา 2% ต่อเดือน หากลูกค้าค้างชำระเงิน และอัตรานี้จะถูกนำมาใช้นับตั้งแต่ก่อน และหลังจากการตัดสินให้ชำระเงิน
4.4 ระยะเวลาในการชำระเงิน ขึ้นอยู่กับการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่าง FUZION FAR EAST กับลูกค้า
4.5 ลูกค้าไม่สามารถระงับหรือยกเลิกการชำระเงินใดๆ ที่ได้ตกลงซื้อไปแล้ว
4.6 ในกรณีของการยกเลิกสัญญาบางส่วน มิได้เป็นการปฏิเสธความรับผิดชอบที่ต้องชำระค่าสินค้าส่วนที่เหลือตามสัญญานั้น
4.7 ในกรณีของสินค้าที่ส่งมาเพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม FUZION FAR EAST มีสิทธิตามกฏหมายในการยึดสินค้าเพื่อชดเชยการชำระเงินค่าสินค้า โดยรวมถึงค่าใช้จ่ายในการประกันและการจัดเก็บสินค้า FUZION FAR EAST สงวนสิทธิ์ที่จะขายสินค้าในราคาที่ดีที่สุด และจะคืนส่วนต่างหลังจากที่ขายสินค้าได้ (หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและค่าใช้จ่ายในทางบัญชีแล้ว) ให้กับลูกค้า (ถ้ามี) หลังจากที่เก็บสินค้าครบ 12 เดือนนับจากวันที่บนใบแจ้งหนี้
4.8 การให้ส่วนลดมีผลเฉพาะการชำระเงินที่ไม่เกินกำหนดชำระ โดยใบแจ้งหนี้ที่ยังคงค้างอยู่จะถูกหักส่วนลดออกเมื่อมีการชำระเงิน ลูกค้าจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะได้รับส่วนลด

5 การยกเลิกสัญญา
FUZION FAR EAST มีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกการทำสัญญากับลูกค้า ในกรณีดังต่อไปนี้:
5.1 การค้างชำระเงินตามสัญญาใด ๆ ที่เกินกำหนดการชำระเงิน หรือ
5.2 ลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้าที่ได้มีการดำเนินการพร้อมส่งมอบ โดยไม่มีเหตุผลสมควร หรือ
5.3 มูลค่าของสินค้าที่จะส่งมอบเกินกว่าวงเงินสินเชื่อของลูกค้าที่มีกับ FUZION FAR EAST (ไม่ว่าลูกค้าจะทราบวงเงินสินเชื่อหรือไม่) หรือ
5.4 ลูกค้าหรือบริษัทที่ดูแลลูกค้า ได้เข้าสู่กระบวนการปรับปรุงสภาพคล่องในทางบัญชีเพื่อการฟื้นฟูหรือควบรวมกิจการ

6ความรับผิด
6.1 ใบรับประกันที่ออกให้โดย FUZION FAR EAST รับรองว่าสินค้าที่ขายให้กับลูกค้ามีคุณภาพของวัสดุและเนื้องานที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ที่นำไปใช้งานตามต้องการ
6.2 ใบรับประกันที่ออกให้โดย FUZION FAR EAST ให้แก่ลูกค้า รับรองว่าการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมสินค้าจะต้องดำเนินการโดย FUZION FAR EAST เท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าการรับประกันเป็นอันสิ้นสุด
6.3 ลูกค้าจะตรวจสอบสินค้าทันทีเมื่อได้รับสินค้า และจะแจ้ง FUZION FAR EAST เป็นลายลักษ์อักษรในกรณีที่ได้รับสินค้าไม่ครบถ้วนหรือมีความบกพร่องใด ๆ ภายในไม่เกิน 7 วันหลังจากวันที่บนใบเสร็จรับเงิน ความรับผิดใด ๆ ของ FUZION FAR EAST จะมีอายุ 3 เดือนนับจากวันที่มีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
6.4 ความรับผิดของ FUZION FAR EAST ต่อลูกค้าในส่วนของข้อบกพร่องใด ๆ จากการการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมจะเป็นไปเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้ใช้งานได้ตามสัญญา
6.5 FUZION FAR EAST ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้:
ก) ความเสียหายที่เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันที่การส่งมอบ หรือ
ข) ในส่วนของการสูญเสียหรือความเสียหายในการจัดส่งที่เกินกว่า 7 วันหลังจากวันที่จัดส่ง หรือ
ค) ในกรณีที่สินค้าไม่ได้มีการจัดส่งเกินกว่า 14 วันหลังจากวันที่บนใบเสร็จรับเงิน โดยเกิดขึ้นจากทางลูกค้า ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบหรือไม่ ว่าสินค้าพร้อมส่งมอบโดย FUZION FAR EAST หรือ
ง) ผลจากการที่ลูกค้าไม่ใช้สินค้าตามคำแนะนำ หรือไม่มีการดูแลสินค้าที่เหมาะสม
จ) การสูญเสียหรือความเสียหายเกิดจากบุคคลที่สาม <br
6.6 ความรับผิดของ FUZION FAR EAST ในทุกกรณี จะมีข้อจำกัดในการซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนสินค้าที่มีข้อบกพร่อง ภายใต้วงเงินที่เท่ากับยอดเงินบนใบแจ้งหนี้ FUZION FAR EAST ไม่มีความรับผิดในกรณีของความสูญเสียหรือความเสียหายจากภัยธรรมชาติใด ๆ

Comments are closed.

© Copyright 2018 - Fuzion Far East Co.Ltd