Barix Seminar | วิธีการใช้งานเสียงสำหรับธุรกิจผ่านระบบ IP

  บริษัท Fuzion ได้จัดให้มีงานสัมมนา Barix เพื่อให้ความรู้และแนะนำเทคนิคใหม่ๆ ในการใช้งานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยงานสัมมนาจะมีขึ้นใน วันที่ 29 มกราคม 2563 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-641-4545 หรือ info@fuzion.co.th
  * Required
  Ref. No: FFEBARIX290163

  ผู้รับเหมางานระบบ (S.I.)บริษัท/กิจการ ให้เช่าระบบเสียงแสงภาพตัวแทนจำหน่าย/ร้านค้าเจ้าของสถานบริการต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, โรงแรม, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้นธุรกิจโฆษณาธุรกิจ BroadcastIT solution & networkOther


  Fuzion Facebook pageEmail-news letterSMSFuzion Line@Fuzion InstagramFriends/Family/RelativeGoogleOther

  [multistep "1-2-https://www.fuzion.co.th/seat-registration-print"]