New Product Solutions from Blustream

    บริษัท Fuzion ได้จัดให้มีงานสัมมนาออนไลน์ New Product Solutions from Blustream เพื่อให้ความรู้และแนะนำเทคนิคใหม่ๆ ในการใช้งานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยงานสัมมนาออนไลน์จะมีขึ้นใน วันที่ 24 ก.พ. 2564 เวลา 13.00 น.รับจำกัดเพียง 100 ที่เท่านั้น! ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-641-4545 หรือ info@fuzion.co.th
    * Required

    ผู้รับเหมางานระบบ (S.I.)บริษัท/กิจการ ให้เช่าระบบเสียงแสงภาพตัวแทนจำหน่าย/ร้านค้าเจ้าของสถานบริการต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, โรงแรม, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้นธุรกิจโฆษณาธุรกิจ BroadcastIT solution & networkOther

    Fuzion Facebook pageEmail-news letterSMSFuzion Line@Fuzion InstagramFriends/Family/RelativeGoogleOther